Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 29 augustus 2019.

Artikel 1: Definities
Materiaal: door de Deelnemer aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals profielnamen, teksten, foto's en (chat)berichten;
Misbruik: het plaatsen van materiaal op de Website of het versturen van berichten via de Website waarmee de rechten of privacy van anderen worden geschonden, het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het versturen van commerciële SMS-nummers, het aanbieden van financiële diensten, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het zich voordoen als iemand anders, het gebruiken van andermans rekeninggegevens, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
Standaard toegang: het gebruik van Website waarbij de Deelnemer toegang tot de Website krijgt en beperkt van de op de Website aangeboden diensten gebruik kan maken;
VIP-toegang: het gebruik van Website waarbij de Deelnemer toegang tot de Website krijgt en van de op de Website aangeboden diensten die onder VIP-toegang vallen gebruik kan maken;
Toegangsvorm: geeft aan van welke aangeboden diensten de Deelnemer gebruik kan maken op de Website. Dit is bijvoorbeeld Standaard toegang of VIP-toegang;
Abonnement: de instelling waarmee de Deelnemer aangeeft welk bedrag Website in rekening brengt voor de aanschaf van een betaalde toegangsvorm per specifieke periode. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zal dit abonnement automatisch verlengd wordt. Dit gebeurt op het moment dat de periode van de betaalde toegangsvorm verloopt;
Inlogcode: de door Website aan de Deelnemer verstrekte code waarmee de Deelnemer toegang krijgt tot de Website.

Artikel 2: Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Website en de Deelnemer gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Website schriftelijk zijn aanvaard.
De overeenkomst komt tot stand doordat de Deelnemer het op de Website vermelde inschrijfformulier via de Website aan Website toezendt en dit formulier door Website is ontvangen.
De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.

Artikel 3: Prijs en betaling
De op de Website vermelde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.
De overeenkomst terzake Standaard toegang eindigt met onmiddellijke ingang door opzegging door Website of de Deelnemer.
De overeenkomst terzake een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur en wordt tot wederopzegging verlengd. Deze overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling van Deelnemer door Website.
Door het betalingsformulier op de Website in te vullen machtigt de Deelnemer Website om in het geval van een Abonnement waarbij automatische verlenging van toepassing is, het verschuldigde bedrag periodiek van bankrekening of creditcard van Deelnemer af te schrijven. Dit is afhankelijk van de gekozen betaalmethode en staat ook op Website vermeld bij de uitleg voor de gekozen betaalmethode. Indien het door Deelnemer verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door Website niet (geheel) kan worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening of creditcard, vervalt de toegang tot de betaalde functies van Website.
Indien een betaling door Deelnemer wordt gestorneerd (teruggeboekt via de bank), of wanneer het automatische incasseren van rekening of creditcard van Deelnemer om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Deelnemer in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke Website naast de hoofdsom bij Deelnemer in rekening kan brengen. Bij het uitblijven van betaling, kan Website een incassobureau inschakelen. Deelnemer is in dat geval, conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 incassokosten verschuldigd. Alvorens Website een incassobureau inschakelt, zal Website eerst eenmalig een herinnering per e-mail aan Deelnemer sturen.
Website kan de tarieven van Abonnementen of het aan het Toegangsvorm verbonden recht van toegang tot de Website eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.

Artikel 4: Herroepingsrecht
De Deelnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst terzake een Abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst (herroepingsrecht).
Omdat Deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst direct toegang heeft tot en gebruik kan maken van de overeengekomen diensten, is de Deelnemer ingeval van herroeping aan de Website een redelijke vergoeding voor deze diensten verschuldigd van € 1,50 voor iedere dag of dagdeel dat de overeenkomst tot aan het moment van herroeping heeft geduurd, met een maximum van het bedrag dat de Deelnemer op het moment van herroeping reeds aan abonnementsgeld aan de Website heeft betaald. Het dientengevolge verschuldigde bedrag zal door de Website mogen worden verrekend met het door de Deelnemer reeds betaalde abonnementsgeld; een eventueel na verrekening resterend saldo zal aan de Deelnemer worden teruggestort.

Artikel 5: Gebruiksrecht
Website verleent aan de Deelnemer het niet-exclusieve recht van toegang tot de Website om de op de Website geregistreerde gegevens in te zien.
Het in het vorige lid bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht om de Website te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld.
De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de door Website aan de Deelnemer verstrekte inlogcode.
De Deelnemer heeft geen recht op aflevering of andere verstrekking van de inlogcode en evenmin om het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht over te dragen.
De Deelnemer zal de Website uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
onderzoek of beproeving van de beveiliging van de Website of netwerken van anderen dan zichzelf;
het aantasten van de werking van de Website of netwerken van anderen dan zichzelf;
het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in artikel 4.1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan zichzelf;
het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere gebruikers. Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan die Deelnemer verstrekte inlogcode worden aan de Deelnemer toegerekend als ware die gedragingen van de Deelnemer zelf.
Website heeft het recht om het gebruik door de Deelnemer van de inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien de Deelnemer enige verplichting jegens Website niet nakomt.

Artikel 6: Inlogcode
De inlogcode van de Deelnemer is geheim. Website en de Deelnemer nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Deelnemer kennis kunnen nemen van de aan de Deelnemer verstrekte inlogcode.
Indien Website constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan de Deelnemer gebruik (kunnen) maken van de inlogcode of indien de Deelnemer Website van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert Website met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste inlogcode tot de Website. Website stelt de Deelnemer, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegdee gebruik en de blokkering van de inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende inlogcode aan de Deelnemer.
Indien het onbevoegde gebruik van een inlogcode niet aan Website kan worden toegerekend, dient de Deelnemer aan Website de aan de blokkering en vervanging verbonden administratieve kosten aan Website te vergoeden, alsmede de kosten van het onbevoegde gebruik.

Artikel 7: Plaatsing van materiaal
De Deelnemer plaatst materiaal op de Website op eigen risico.
De Deelnemer onthoudt zich van het plaatsen van profielnamen, teksten en foto's op de Website die aanstootgevend, racistisch of wettelijk verboden zijn.
De Deelnemer onthoudt zich van het plaatsen van materiaal op de Website waardoor overige Deelnemers contact met de Deelnemer kunnen opnemen zonder gebruik te maken van de specifiek door Website op de Website aangeboden contactmethodes. De Deelnemer plaatst op de Website bijvoorbeeld niet zijn woonadres, telefoonnummer, e-mailadres of links naar internetadressen waar dergelijke gegevens te achterhalen zijn. Ook indirecte verwijzingen of uitlokkingen tot het verstrekken van deze gegevens door andere Deelnemers zijn niet toegestaan. De Deelnemer onthoudt zich eveneens van het op de Website plaatsen van in het vorige lid bedoelde gegevens met betrekking tot andere Deelnemers.
Website zal het in de vorige leden bedoelde materiaal verwijderen zonder voorafgaand overleg met en melding aan de Deelnemer of andere Deelnemers. Bij overtreding van bovenstaande regels zal hiertegen worden opgetreden.
Website kan materiaal wat niet overeenkomt met de richtlijnen voor Website zonder voorafgaand overleg met en melding aan de Deelnemer of andere Deelnemers verwijderen.

Artikel 8: Aanbiedingen per e-mail
De Deelnemer die zich bij inschrijving of elders op Website door het plaatsen van een vinkje expliciet akkoord heeft verklaard met het ontvangen van nieuws en Website-aanbiedingen, geeft hierdoor toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële boodschappen aan het e-mailadres van de Deelnemer. Doorgaans zijn dit unieke acties zoals kortingsacties. De Deelnemer kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink onderaan een dergelijke boodschap. De wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het Privacy- en cookiebeleid.

Artikel 9: Misbruik
Website kan de overeenkomst met de Deelnemer bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen, materiaal ontoegankelijk maken en/of verwijderen van de Website, het gebruik door de Deelnemer van op de Website aangeboden diensten beperken en/of de toegang tot de Website blokkeren zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de Deelnemer.
Bij opzegging van de overeenkomst wegens misbruik heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van het reeds door hem betaalde abonnementsgeld.
Website is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per feit van misbruik aan de Deelnemer in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, rekeninggegevens, foto's of een ander materiaal en ieder verzonden bericht elk geldt als één afzonderlijk feit, onverminderd het recht van Website om nadere rechtsmaatregelen tegen de Deelnemer te nemen en schadevergoeding te eisen, ook voor het herstel van door de Deelnemer veroorzaakte misbruik.

Artikel 10: Gegevens
De wijze waarop de privacy wordt gewaarborgd, staat beschreven in het Privacy- en cookiebeleid.
De Deelnemer zal Website vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Website verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Website is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de Deelnemer of van derden.
De Deelnemer vrijwaart Website terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met deze overeenkomst.
Indien en voor zover een Nederlandse gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Website aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van een Deelnemer of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het door de Deelnemer betaalde abonnementsgeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil tussen Website en de Deelnemer is de rechtbank te Arnhem bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Website, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.

Artikel 13: Wijzigingen voorwaarden
Website heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, waartoe wijzigingen dertig dagen na bekendmaking aan Deelnemer, in werking treden.